Sadistic Metal评论:2017年锤子放屁中途


Linus Douglas的虐待狂评论。

可悲的是除了 萨玛斯,其他一些荷兰金属,然后重新发行, 锤心唱片 似乎发布了许多不良的神经元借口发布的谐音版本,希望像其他所有较大的金属标签一样泛滥货架。

(更多…)

10条留言

标签: , , , , , , , , , , , , , ,

Classic 评论:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z