DMU歌曲比赛#3:SERFS版的国王第2部分

由众神的锤子,时间来四舍五入那些敢于自愿自己作为受到常年苛刻的受体的受试者的参赛者!让我们看看谁将胜利,胜利,在他们的同胞留在废墟中留下来的同时崛起!

有了一切,让判决开始!

(更多的…)

1条评论

标签: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Classic reviews:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z