Sadistic Metal评论:冲洗‘Em All

必须流血以赎罪这些最恐怖的唱片的罪过。每个认为释放这些想法都是一个好主意的人,应该在受到影响的情况下设法使自己保持自嘲。将他们的头撞在陶瓷马桶水箱盖上会给他们带来某种感觉或使头骨裂开。希望后者。

(更多…)

35条留言

标签: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Classic 评论:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z